top of page

החלה עונת דיווחי פטקא בישראל

ועדת הכספים אישרה ב- 01.08.2016, את התקנות המסדירות את יישום הסכם פטקא שנחתם בין ישראל לארה"ב בשנת 2014. לפי התקנות יצטרכו מוסדות הפיננסיים בישראל לזהות את בעלי החשבונות שהינם אזרחי ארה"ב או תושבי ארה"ב לצרכי מס, ולהעביר לרשות המסים בישראל עד ה-20.9.16, מידע על חשבונות "האמריקאיים" המתייחס לשנים 2014 ו-2015.  רשות המסים תעביר את המידע לרשות המסים בארה"ב (IRS) עד ה- 30.9.16.

בשנת 2010 נחקק בקונגרס האמריקאי- Foreign Account Tax Compliance Act  (להלן: "חוק פטקא"), אשר מטרתו למנוע התחמקות מתשלום מס על ידי תושבי ארה"ב המנהלים חשבונות פיננסיים מחוץ לארה"ב.
החוק האמור מחייב גופים פיננסיים שאינם אמריקאים לעשות בדיקות נאותות לחשבונות המנוהלים אצלם, לזהות בעלי חשבונות אמריקאים ולהעביר מידע פיננסי אודות חשבונות שזוהו כאמור לרשויות המס בארה"ב.
ביום 30.6.14 חתמה מדינת ישראל עם ארה"ב על הסכם בדבר שיפור ציות מס בינלאומי ויישום פטקא מכוחו התחייבה ישראל לחייב את הגופים הפיננסיים שלה לבצע בדיקות נאותות לחשבונות המתנהלים אצלם, לאסוף מידע אודות בעלי חשבון אמריקאים ולהעביר את המידע לרשות המסים בישראל, על מנת שזו תעבירו לרשויות המס בארה"ב.

עבור מוסדות פיננסים בישראל עניין המוכנות לדיווח והאחריות לנאותות ואיכות המידע המדווח מהווה אתגר משמעותי בעמידה בדרישות המחמירות של ה-FATCA ובהמשך בדרישות דיווח נוספות במסגרת ה-OECD .

חשוב להבין שתהליך הדיווח מעמיד את המוסדות הפיננסיים בפני אתגרים רבים, כגון:

עמידה ברגולציה מחייבת - הדיווח צריך להתבצע על בסיס דרישות רגולטוריות מורכבות בשילוב עם דרישות טכניות שהוגדרו על ידי IRS או על ידי רשות מס רלוונטית במדינות שחתמו על הסכם בין-מדינתי (IGA) עם ארה"ב;

דיווח ממוחשב – חשבונות פיננסיים חייבים להיות מדווחים באופן ממוכן בהתאם לפורמט הדיווח;

מורכבות – כל מוסדות הפיננסיים, אם זה ארגונים גלובליים עם חברות בנות רבות וסניפים ברחבי העולם או מוסדות קטנים יותר כגון קרנות נדרשים לבצע דיווח, ועל כך יצטרכו ליישם תהליכי דיווח בהתאם לפורמט הדיווח והנחיות ייעודיות בכל מדינה ומדינה;

התפתחות הרגולציה בתחום ה-AEoI - מורכבות הדיווח צפויה לגדול באופן משמעותי עם כניסתו של  OECD Common Reporting Standard.

על מנת להתמודד עם דרישות הרגולציה ולעמוד באתגרי הדיווח הטכניים נדרשת פלטפורמת דיווח חזקה אשר תתמוך ביצירה והעברה של דיווחים לרשויות הרלוונטיות, בשינויים ועדכונים של המידע המועבר, תייצר דוחות הנהלה אפקטיביים, תהיה גמישה לעדכונים מהירים בעקבות שינויים בסכמות הדיווח.

bottom of page